Privacy statement

Kemp en haar zelfstandig gevestigde opdrachtnemers leveren advies en diensten om werknemers en werkgevers te begeleiden bij hun streven naar optimale mentale fitheid en duurzame inzetbaarheid. Wij achten het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt de gegevens?
Verwerker: Praktijk Kemp, handelsnaam van Michelle Kemp bedrijfspsychologie,  KvK 67452256 , gevestigd Burgemeester Roelenweg 11, te Zwolle, 0642879824, info@praktijkkemp.nl 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens om werknemers en werkgevers onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Wij delen gegevens uitsluitend met toestemming van betrokkene(n) en uitsluitend met andere direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Wij verkopen geen gegevens aan derden.

Welke gegevens verwerken wij?
Het gaat om informatie die u aan ons verstrekt, waaronder persoonsgegevens, zoals naam, email, woonplaats, correspondentie, gegevens bij aanmelding voor een intake en interventie. Met de bijzondere gegevens omtrent persoonlijkheid, vitaliteit en gezondheid van onze cliënten zijn wij extra zorgvuldig.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke therapeut, dan wel tot info@praktijkkemp.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Kemp verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan ook altijd weer worden ingetrokken.

Duur van de opslag
De bewaarduur van uw medische gegevens is wettelijk bepaald; wij bewaren zulke gegevens 15 jaar. De bewaarduur van overige gegevens is maximaal twee jaar, conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Overige rechten
Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen of de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan verantwoordelijke zelf wilt sturen. De zeldzame klachten die wij ontvangen kunnen wij vlot en naar tevredenheid met u oplossen. Ons klachtenreglement treft u ook op deze website aan.